Adatvédelmi szabályzat

Az alábbi dokumentum arról nyújt tájékoztatást, hogyan kezeli a Fundacja JP2 alapítvány a személyes adatokat.

Általános rendelkezések

A Fundacja JP2 célja a személyes adatok kezelésének teljes átláthatósága és ebből kifolyólag a személyes adatok biztonságának szavatolása az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és más, adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban.
Mindemellett az Ön magánélete és személyes adatainak védelme rendkívül fontos számunkra. Az az érdekünk, hogy az Ön adatait átláthatóan és tisztességesen kezeljük, valamint igyekezzünk a személyes adatok kezelésénél a lehető legfigyelmesebben és felelősségteljesen eljárni.
Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Ön személyes adatainak felhasználásáról, melynek során követjük az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (2016. április 27.) előírt szabályokat (a továbbiakban: „GDPR”).

1. § Az adatkezelő adatai
Az Ön személyes adatait a Fundacja JP2 alapítvány kezeli, melynek székhelye: 61-103 Poznań, ul. Tylne Chwaliszewo 25, Lengyelország; adószáma: 7831842627; az Országos Cégnyilvántartásba bejegyezve a Poznańi Kerületi Bíróságon (Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), országos cégnyilvántartási száma (KRS): 0000918527 (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
A személyes adatok védelmével kapcsolatos ügyekért az adatvédelmi tisztviselő, Marcin Włódarczak felel, aki a fent említett székhelyen, valamint az iod@trwajcie.pl e-mail-címen érhető el.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének célját és módját a személyes adatok védelméről szóló általános érvényű előírásoknak megfelelő adatkezelési szabályzatot kialakítva állapítja meg.

2. § Az adatkezelés célja és jogalapja

1. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a következő jogalapok szerint kezeli:
1) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont), különösen:
a) az Adatkezelő evangelizációs jellegű értékvezérelt marketinges tevékenysége céljából;
b) csoportok szervezése céljából, mint pl. a Tiszta Szívek Mozgalma és a Tiszta Szívek Mozgalma Házaspároknak;
c) egyéb célokból, melyeket az Alapszabály ismertet;

2) az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), valamely konkrét célból:
a) hírlevelek küldése;
b) a Maradjatok meg szeretetemben folyóirat és egyéb kiadványok megrendelését szolgáló nyomtatványok használata;
c) hozzáférés az Adatkezelő témaköreihez tartozó tartalmakhoz, anyagokhoz és termékekhez;

3) az Adatkezelő a jogos érdekeit érvényesíti (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont) az alábbi esetekben:
a) az Adatkezelő értékvezérelt marketinges tevékenysége, adatelemzés, anyagok terjesztése, profilalkotás annak érdekében, hogy a honlap felhasználói az érdeklődésüknek megfelelő ajánlatokat kapjanak;
b) az Adatkezelő weblapján közzétett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül beérkezett személyes adatok kezelése, melyből kifolyólag az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a beérkezett kérésnek megfelelően járjon el, elsősorban a kapcsolatfelvételt, a folyóirat megrendelését, a kérdések írásbeli megválaszolását és egyebeket illetően, melyekhez az érintett a hozzájárulását adta;
c) esetleges jogi igények védelme, mely esetben az Adatkezelő jogos érdeke a jogi igények érvényesítése, illetve védelme.

3. § A személyes adatok továbbítása

Személyes adatok harmadik fél számára az Adatkezelő utasítása alapján és a vele kötött szerződésben meghatározottak szerint továbbíthatóak, de kizárólag a fent említett célok teljesítéséhez szükséges mértékben, elsősorban olyan partnereknek, akik számunkra állandó kiadói, könyvelői, bérszámfejtői, jogi, informatikai vagy a működéshez szükséges egyéb szolgáltatást nyújtanak, miközben a személyes adatok feldolgozása kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint zajlik.
Csak olyan szervezetek részére továbbítunk adatokat, amelyek az Európai Gazdasági Térségben működnek, és így az EU-s adatvédelmi jogszabályok vonatkoznak rájuk. Az adatok harmadik országba történő továbbítására az érintett hozzájárulása nélkül nem kerül sor.

4. § Az adatkezelés időtartama

Az Ön személyes adatait csak annyi ideig kezeljük, amíg az a célok eléréséhez szükséges, illetve a törvényi előírásoknak megfelelő ideig, figyelembe véve az esetleges jogi igények elévülését vagy az adatmegőrzés törvényben előírt időtartamának lejártát, ideértve a könyvelési és bérszámfejtési adatok megőrzésének kötelezettségét.
Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelésének alapja kizárólag a Maradjatok meg szeretetemben című folyóirat megrendelését lehetővé tevő űrlap kitöltése során megadott hozzájárulás, a honlapon elhelyezett vallásos témájú tartalmakhoz, anyagokhoz, termékekhez való hozzáférés biztosítása, illetve az Adatkezelő evangelizációs jellegű értékvezérelt marketinges tevékenysége, az Ön személyes adatait csak a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges ideig, illetve a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.
Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. § Az érintett jogai

1. A GDPR alapján Önt a következő jogok illetik meg:
1) Tájékoztatáshoz való jog.
Ön jogosult tájékoztatást kapni az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról, illetve ezekről az adatokról másolatot kapni.

2) Helyesbítéshez való jog.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat.

3) Törléshez való jog.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
b) Ön visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozott a személyes adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a tiltakozás a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelésre vonatkozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen vagy nem a hozzájárulásnak megfelelően kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy állami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok kezelésére a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4) Adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik.

5) Az adatkezelés korlátozásához való jog.
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az alábbi esetekben korlátozza az adatkezelést:
a) a személyes adatok pontossága vitatható – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett viszont kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) nincs már szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Ön a GDPR a 21. cikkének (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapítják, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

6) Tiltakozáshoz való jog.
Ha a személyes adatait az Adatkezelő jogos érdekek alapján kezeli, akkor Ön az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke szerint jogosult tiltakozni.

7) A hozzájárulás visszavonásának joga.
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ha Ön élni akar az Önt megillető jogokkal, akkor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztviselővel az iod@trwajcie.pl e-mail-címen, vagy az Adatkezelőhöz fordulhat postai úton.
Ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése során megsértjük a GDPR-ban előírtakat, Önt megilleti a jog, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi hatóságnál: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. § Sütik használata

A sütik olyan fájlok, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el a használt eszközön. A sütiket a webhelyek juttatják el a böngészőbe. A sütik tárolásának célja az eszköz azonosítása, a felhasználó érdeklődési köreinek megismerése, információgyűjtés a honlap látogatásával kapcsolatban. A sütik lehetnek elengedhetetlenek vagy választhatóak. Az elengedhetetlen sütik tárolásának elutasítása megakadályozhatja a weblap helyes működését.

7. § Változások az adatvédelmi szabályzatban

Az Adatkezelő a személyes adatok védelmét tiszteletben tartva, az általános adatvédelmi rendeletet követve és az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységét figyelemmel kísérve tájékoztatja Önt, hogy törvénymódosítások esetén jelen adatvédelmi szabályzat is módosulhat.
Adatkezelő:
Fundacja JP2