Egyedül Isten gyógyít

Ha úgy keresünk gyógyulást, hogy ismeretlen eredetű szellemi erők előtt nyílunk meg, akkor nagy veszélynek tesszük ki magunkat. Minden csodás esemény mögött, mely nem Istentől való, a gonosz lélek működése rejtezik.

A szellemi világban létezik Isten országa, melybe azok tartoznak, akik Istennek szolgálnak, valamint a gonosz lélek és az ő szolgáinak országa. Nincsenek semleges energiák, erők vagy szellemek. Titokzatos és látszólag semleges erőkre hivatkozni annyit jelent, mint belépni a gonosz lélek területére, ami mindig rosszul végződik az ember számára.
Amikor a gyógyítás hagyományos módszerei csődöt mondanak, engedhetünk a veszélyes kísértésnek, hogy mindenáron „kikényszerítsük” a gyógyulás csodáját. Krisztus azonban így tanít: „Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a lélek kárát vallja? Mert mit adhat cserébe az ember a lelkéért?” (Mk 8,36—37) Csak Jézus gyógyít valóban! Minden gyógyulás, mely nem Isten hatalma, hanem más erők által valósul meg, csak látszólagos, és árt az embernek testileg és lelkileg is. Isten kegyelmének egyedüli közvetítője Jézus Krisztus: „Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk” (ApCsel 4,12).

Az Egyház egyértelműen elutasítja az okkult gyógyításokat. A Katolikus Egyház Katekizmusában ezt olvassuk: „A mágia és a varázslás valamennyi fajtája, melyek által úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne az okkult hatalmak fölött, mintha szolgálatukra tudnák kényszeríteni őket és természetfölötti hatalomhoz jutnának általa felebarátjuk fölött — még ha az egészségét akarnák is visszaadni —, súlyosan ellenkeznek a vallásosság erényével. Ezek a praktikák még inkább elítélendők, ha ártani akarnak a másiknak, vagy ha a démonok beavatkozásához folyamodnak. Az amulettek viselése is elvetendő. A spiritizmus gyakran jövendőmondó vagy mágikus cselekményeket takar. Ezért az Egyház inti a híveket, hogy tartózkodjanak tőle. A hagyományos gyógymódok (természetgyógyászat) alkalmazása nem törvényesíthetik a gonosz hatalmak segítségül hívását és mások hiszékenységének kihasználását” (2117).

A reiki káros következményei

Az Isten első parancsolatát súlyosan sértő okkult gyógyításokra vonatozó intelemként álljon itt egy részlet Barbara tanúságtételéből, aki a mai napig szenved amiatt, hogy még 1993-ban részt vett egy reikis „gyógyító szeánszon”:
„Egy orvosi ágyra fektettek, és a bioenergetikus a testemre helyezte a kezeit, melyekből meleg sugárzott. A »beavatkozás« során keleti relaxációs zenét hallgattunk. A procedúra első tünetei már másnap jelentkeztek. Nagyon nagy félelem vett erőt rajtam, összeszorult a gyomrom, és úgy éreztem, mintha az arcomról lenyúznák a bőrt. Az idő múltával ezek a tünetek erősödtek, és továbbiak adódtak hozzájuk. Zúgni kezdett a fejem, ez fokozatosan égető érzéssé változott, úgy éreztem, hogy ég az arcom, és nagy nyomást éreztem a hátamon és a mellkasomban. A legrémisztőbb az az érzés volt, hogy súlyos kezek marcangolják az egész testemet. Amikor az orvosi ágyon feküdtem, úgy éreztem, hogy a levegőben még más kezek is vibrálnak körülöttem. Minél gyorsabban vibráltak, annál súlyosabban zuhant egy kéz a testemre, erős fájdalmat okozva. Ezenkívül úgy éreztem, mintha láthatatlan fogak harapnának a testembe és láthatatlan karmok karmolásznának. A fájdalom csúcspontja az az érzés volt, mikor a gerincem mentén mintha tűket szurkáltak volna belém. Mindezek a tünetek egyidejűleg jelentkeztek.

Nem tudtam aludni. Tudatosítottam, hogy gonosz erők agressziójáról van szó. Ebben a meggyötört és kétségbeesett állapotban úgy döntöttem, hogy öngyilkossággal vetek véget az életemnek… Átadtam magam az Isteni Irgalmasságnak, majd elkezdtem felvágni az ereimet… De abban a pillanatban becsöngetett a szomszédom. Azonnal behívtam, és megkértem, hogy hívja a mentőket. Az orvos, aki a kórházban bevarrta a kezeimet, megkérdezte, hogy miért akartam öngyilkos lenni. Elmondtam, hogy egy okkult szeánsz után a gonosz lélek üldözését éreztem, és nem tudtam tovább elviselni. Az orvos kinevetett, és igyekezett meggyőzni arról, hogy nem léteznek gonosz lelkek. Meg volt győződve arról, hogy pszichés hallucinációim vannak, ezért beutalt két hónapra a pszichiátriai osztályra.

Akkor megértettem, hogy Jézus az egyedüli menekvés számomra. Éjjel-nappal könyörögtem az Úrhoz, hogy mentsen meg. A buzgó imának, a szentségek gyakori vételének, a kenyéren és vízen való böjtölésnek és a Karizmatikus Megújulás tagjai imáinak köszönhetően a gonosz lélek gyötrése szinte teljesen megszűnt. Egyes tünetek még olykor visszatérnek, de már nem félek tőlük. Olyankor buzgóbban imádkozom, és teljesen átadom magam Jézusnak. Az Úr az ő szeretetében megengedte, hogy a gonosz lélek ily módon támadjon engem, de ezt arra használta fel, hogy intenzívebb imaéletre és a szentségek gyakoribb vételére serkentsen engem.
Végezetül szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy sohase éljetek gyógyítók, bioenergetikusok szolgáltatásaival, ne használjatok alternatív technikákat és gyógymódokat, mert így démoni erőknek szolgáltatjátok ki magatokat.”

„Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok!” (Mt 10,16)

Barbara a reikis „beavatkozásra” egy napilapban és egy katolikus hetilapban közzétett reklám hatására ment el. A gonosz lélek ugyanis nemcsak azokat az embereket használja fel, akik tudva és akarva szolgálnak neki, de kihasználja az okkultizmussal kapcsolatos tudatlanságot és a félvállról vételét is. Ezért nagyon fontosak a helyes ismeretek, továbbá az is, hogy körültekintőek legyünk a „csodatévő” emberekkel és a „gyógyító” beavatkozásokkal. Szent Pál figyelmeztet: „Mindenféle rossztól óvakodjatok” (1Tesz 5,22).
Barbara a reikiszeánszon való részvétele után több évtizeddel is érez bizonyos következményeket, ahogy azt az idézett levelében leírta. Megtapasztalta az okkult beavatkozás veszélyét, ezért tanúságot tesz arról, hogy egyedül az Isteni Irgalmasságnak köszönhetően él. Isten a legsúlyosabb bűnöket is megbocsátja, ha őszintén megbánjuk őket és megvalljuk a bűnbánat szentségében. Isten irgalma határtalan, de a bűn következményei hosszú éveken át hatással lehetnek az emberre. Egyedül Isten tudja, miért szabadulnak meg egyesek a megtérés után a bűneik következményeitől, míg másoknál ezek a következmények megmaradnak.

„…vegye fel keresztjét és kövessen” (Mt 16,24)

A megtért bűnösnek az elkövetett rossz tettei következtében megélt szenvedése, ahogy Barbara írja, áldozattá válhat, mely imádságra ösztönzi, és arra, hogy bizalommal merítsen Isten kegyelméből a szentségi életben.
Minden hívő meghívást kapott arra, hogy részese legyen Krisztus keresztjének: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen” (Mt 16,24). A szenvedés, melyet Jézus Krisztus a megváltó kínszenvedése és halála során megtapasztalt, jelen van misztikus testében, az Egyházban is. A szenvedés az egyetlen út a mennybe, és mindenki, aki megkapja „méretre szabott” keresztjét, arra kap meghívást, hogy hordozása által Jézus Krisztussal egyesüljön és az üdvösség útján haladjon.
A szenvedés azonban nem célja az emberi életnek, hanem eszköze a megszentelődésünknek. A kereszt hordozása nem akadálya annak, hogy kérjük Istent, hogy szabadítson meg a szenvedéstől. Amikor Isten gyógyít, elsősorban az ember lelkét érinti meg. A testi gyógyulás a legnagyobb csodának a következménye — annak, hogy a Teremtő meggyógyítja az emberi lelket. Isten tudja, hogy mi a legjobb az ember számára, ezért a szenvedés és betegség során tanúsított leghelyesebb és egyúttal legnehezebb magatartás az Isten akarata iránti bizalom és a Krisztushoz intézett bizalomteljes imádság: „Uram, ha akarod, megtisztíthatsz!” (Mt 8,2; Lk 5,12), reménykedve az alábbi feleletben: „Akarom, tisztulj meg!” (Mt 8,3; Lk 5,13)

Ima az okkultizmus gyakorlásának következményeitől való megszabadulásért

„Uram, Jézus Krisztus, szeplőtelen Anyád, Szűz Mária közbenjárásával teljesen átadom neked a testemet és a lelkemet, mindazt, ami vagyok és amim van. Jézusom, csak te vagy az életem egyedüli Ura, ezért teljes szívemből bánom, hogy okkult tevékenységekben vettem részt: … (Sorold fel, konkrétan miről volt szó: pl. spiritiszta szeánszokon vettem részt, jósok, mágusok, látnokok, bioenergetikusok szolgálatát vettem igénybe, ingát, tarot-kártyát, horoszkópot használtam, jövendőmondással, tenyérjóslással foglalkoztam, stb.)
Uram, csak te vagy az én egyedüli Istenem, az egyedüli szerelmem és életem reménye. Ellene mondok minden okkult praktikának, mely által önszántamból a sátán uralmának adtam át magam. Ellene mondok a sátánnak, és Jézus Krisztus nevében megparancsolom neki, hogy hagyja abba a működését az életemben. Ámen.”