Én vagyok az Úr, a te Istened

Isten szeretetből teremtette az embert, és sok ajándékot adott neki, többek közt a szabadság ajándékát. Ha helytelenül használjuk ezt az ajándékot — ha elfordulunk Istentől, és ezáltal a gonosz lélek működésének területére lépünk —, akkor önként adjuk át magunkat a sátán pusztító hatalmába.

Az ember használhatja rosszul a szabadságát, szembeszegülve a Teremtőjével. Isten óva int minket az ilyen viselkedéstől. Amikor a Teremtő kinyilatkoztatta Mózesnek a tízparancsolatot, elsőként az idegen istenek tiszteletét tiltotta meg neki: „Nem imádhatsz más istent: az Úr neve az, hogy féltékeny, igen féltékeny Isten” (Kiv 34,14). Mindig súlyos következménye van annak, ha hűtlenek vagyunk Istenhez, aki a jó és az élet forrása. Az ember így a gonosz lélek romboló működésének területére lép, és végső soron még az örök kárhozatot is magára vonhatja.

Kísértés

Isten első parancsolata nem csak a pogány istenek tiszteletére vonatkozik. Ez a tiltás vonatkozik a természetfölötti erők működésén alapuló mindenféle praktikákra, melyek nem Istentől valók, tehát a mágiára és az okkultizmusra. Mindezek a tevékenységek súlyos bűnök, melyek tönkreteszik az ember és Isten közti köteléket, megfosztják az embert Isten kegyelmétől, és a démonok hatalma alá vetik, s ezek következményeképp akár az örök kárhozatba is taszíthatják.

Miért van az, hogy napjainkban, a 21. században, ebben a racionalista világban, melyet a tudomány meg a technika dinamikus fejlődése jellemez, annyi ember menekül irracionális tevékenységekhez? Az ok az istenhit válságában keresendő (ahogy arra XVI. Benedek pápa a Porta fidei kezdetű levelében figyelmeztetett). Széles körű lehetőségeik ellenére a tudomány és a technika nem képesek megmagyarázni és megoldani az ember összes problémáját. Az az ember, aki nem hisz és nem bízik Istenben, képes bármiben hinni és bárhol keresni segítséget. Sok ilyen példát láthatunk: amikor az ember a szellemgyógyászoknál keres gyógyulást, jósnőknél akarja megismerni a jövőt, varázslattal akar szerelmet, sikert, védelmet és hasonlókat szerezni.

Csapda

Az emberek nemegyszer jó szándékkal menekülnek az említett dolgokhoz, gyökerük mégis a gőg. Az embernek ugyanis úgy tűnik, hogy a boldogságot Isten nélkül és az ő akaratát kikerülve is el lehet érni. Olykor ezek a cselekvések a tudomány, a népi bölcsesség vagy az ártatlan játék álcáját öltik magukra, de minden mágikus és okkult cselekedet már jellegében és alapjában véve rossz, attól függetlenül, hogy jó vagy rossz szándék áll-e mögöttük, vagy jótékony hatást várnak-e tőlük. Az okkult cselekedetek ugyanis mindig a démonok működését használják fel (akkor is, ha különféle istenségeket, kozmikus energiát, titokzatos erőket stb. jelölnek meg forrásként). A szavaknak, rituáléknak és tárgyaknak nincs semmilyen hatalmuk önmaguktól. A hatékonyságuk a gonosz lelkek működéséből származik. A sátán és szolgái túlszárnyalják az embereket az ismeret és az intelligencia terén, ezért könnyen képesek előidézni különféle jelenségeket és válaszolni az emberi vágyakra. Alattomos és csábító működés ez, célja pedig tönkretenni az embert és elszakítani őt Istentől. Ezért figyelmeztet minket Isten az első parancsolat által. A Teremtő szeretetből adta a parancsokat, mert tudja, hogy a bűnnek milyen súlyos következményei lehetnek.

Megerősíteni hitünket és megnyitni a szívünket

Isten a menny és a föld Ura. Bölcs és szerető Atya, aki mindenkit a legjobb úton akar vezetni a mennyei boldogság felé. Ezért fontos, hogy megismerjük az akaratát, és hogy bízzunk benne még akkor is, ha az élet szenvedést és gondokat hoz magával. Mikor kétségbe vagyunk esve és nehézségeink vannak, akkor különösen is résen kell lennünk, mert a gonosz igyekezni fog kihasználni e gyönge pillanatot, hogy a rossz útra csábítson. De nem kell félnünk. Csak legyünk éberek, kerüljük a rosszat, és éljünk az Isten kegyelme által nyújtott védelemmel. Ha akár csak egyetlen alkalommal is végeztünk okkult tevékenységet, meg kell gyónni, és szükség esetén ördögűzőhöz kell segítségért fordulni. Mindenkinek merítenie kellene Isten ajándékainak forrásából és a gonosz elleni legjobb védelemből, vagyis a gyakori szentáldozásból, a rendszeres szentgyónásból és a mindennapi imából. Így Jézus oltalmára bízzuk magunkat.

Jézus Krisztus, aki már győzött az ördög, a bűn és a halál felett, és el akar árasztani minket bőséges kegyelmével, az alábbi szavakat mondta Alicja Lenczewska lengyel misztikusnak: „A halálos bűn megöl engem a vétkező lelkének szentségházában. Ha megmarad a bűnben, én halott vagyok a lelkében, és az ő lelke is halott. […] De míg a világban él, a lelke feltámadhat a halálból a velem való kiengesztelődés által. Ha vágyakozni kezd utánam, feltámadok a lelkében a halálból, és megmentem őt az örök életre” (Tanítás).