Inni a szeretet forrásából

Jézus Krisztus a házasság szentségének felvételekor házastársakká teszi a férfit és a nőt. Ez által a szentség által a szeretet kötelékével köti össze az ifjú párt, állandóan jelen van köztük, és a Szentháromság ikonjává teszi őket.

A házasság mint az életszentségre vezető út

A házastársaknak nem szabad megfeledkezniük arról, hogy a házasság szentségének köszönhetően Jézus szüntelenül velük van, s hogy az életük legfontosabb célja éretté válni a szeretetben, vagyis növekedni az életszentségben. A Szentatya, Ferenc pápa kihangsúlyozza a szentségi házasság természetfölötti jellegét: „olyan adottság, amelyet az Úr felhasznál arra, hogy a misztikus egyesülés csúcsaira vigye fel őket [ti. a házastársakat]” (Amoris laetitia, 316). A házassági eskü alapja az, hogy a házaspár kölcsönös szeretetének, hűségének és tiszteletének egyetlen forrása a házasság szentségében jelen lévő Jézus Krisztus. Tudni kell azonban azt is, hogy Krisztus szeretete csak akkor van jelen a házastársak szívében, ha a megszentelő kegyelem állapotában vannak. Ezért legfőbb gondjuk és feladatuk az kell hogy legyen, hogy minden súlyos bűnből azonnal keljenek fel a bűnbánat szentségében. A házastársaknak Krisztus szeretetében gyökerező kölcsönös szeretete hatással van a gyermekeikre, rokonaikra, sőt a szélesebb közösségre is. Ha a házastársak igyekeznek küzdeni a büszkeségük és az önzésük ellen, és ha életük minden területét Jézusnak adják át, akkor növekedni fognak az életszentségben.

A kapcsolatuk új távlatai fognak megnyílni előttük. Elnyerik a hit bizonyosságát, hogy Jézus ott van köztük. Szeretik Krisztust, aki a házastársuk arcvonásait hordozza. Ingyen és önzetlenül szeretik a házastársukat, és csak egy a vágyuk: hogy teljesen Istené legyen. Ugyanis csakis Krisztussal egyesülve válik a házastársi szeretet igazivá és tartóssá. A házasságban megélt életszentség persze nem egyszerű és könnyű cél, mert a kapcsolatot két különböző természetű és teljesen eltérő múltú ember alkotja. A szeretetet a házasságban csak akkor lehet elérni, ha a férj és a feleség elindulnak az életszentség útján (ha növekednek az alázatban és a türelemben), és ha teljes szívükből küzdeni fognak a házastárs életszentségéért is.

Fel kell tenni a kérdést: imádkozom-e azért, hogy a házastársam jobban megnyíljon Isten jelenléte és működése előtt? Csak a saját erejükre támaszkodva, Krisztus nélkül, a házastársak nem boldogulnak. Ezért feltétlenül szükséges az ima. Erre Szent Maximilián is emlékeztet minket: „Egyszer Napóleontól megkérdezték, hogy mi kell a csata megnyeréséhez. Ezt felelte: »Három dolog kell: pénz, pénz és még egyszer pénz.« Hasonlóképpen ha a lélek megszentelődéséről van szó, kell az ima, az ima és még egyszer az ima.”

Állhatatosság az imában

Abban a pillanatban, amikor a házastársak az oltár előtt egymás mellett állnak, és stólával átkötött kezeik összefonódnak, először imádkoznak együtt házastársakként. Attól kezdve mindennap időt és teret kell találniuk a közös imára. Ez lehet a szentmise, az alapimák, a rózsafüzér, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére, a zsolozsma, szentségimádás vagy más ima. Közismert lett Szent II. János Pál mondása: „Az a család, amelyik együtt imádkozik, együtt is marad.” Ha a házastársak együtt imádkoznak, megnyílnak a szeretet egyetlen forrása előtt, mely a házasságuk szentségében valóságosan jelen lévő Jézus Krisztus. A tiszta szívvel és bizalommal imádkozó házastársak megkapják az Atyaisten és a Fiú közt áramló szüntelen szeretet ajándékát, vagyis a Szentlelket, aki képessé teszi őket olyan szeretettel szeretni, mely „nem szűnik meg soha”, mely „türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel” (vö. 1Kor 13,4—8). Az ilyen szeretet segítségével leküzdenek minden nehézséget és válságot, és mindig együtt maradnak.
Az ima az egyetlen edény, mellyel „isteni vizet” meríthetnek szeretetük forrásából, azaz Jézus Krisztusból. Ha a házastársak egyike elhanyagolja az imát és a bűnbánat meg az Eucharisztia szentségét, egy idő után biztosan válságba kerül. Ekkor a házastársának segítségére kell sietnie, és szeretettel kell őt körülvennie, amit imádsággal fejez ki (rózsafüzér, szentmise). A házastársért mondott ima az első frontvonal.

Ha a házaspárnak gyerekei születnek, akkor kötelességük átadni nekik a legnagyobb kincset: a Jézus Krisztusba vetett hitet. Ezért a szülőknek a gyerekeikkel együtt mindennap imádkozniuk kell. Ez a legfontosabb kötelességük. Olyan napirendet kell tehát kialakítaniuk, hogy az ima legyen a családban a legfontosabb esemény.
A házasság szentségének ereje Jézus Krisztus megváltó áldozatából fakad. Ezért a házastársaknak gyakran kell részt venniük a szentmisén, és közben át kell adniuk Istennek minden nehézségüket, szenvedésüket, örömüket és gondjukat. Egész életük során inniuk kell a szeretet isteni forrásából, a szentmise során, az imában és különösen a szentségimádás alatt. A szeretetben egyesült közösség, azaz a valódi családi egyház ott születik meg, ahol az ima és az Eucharisztia a házastársak mindennapi eledele.

Jézus tanácsai az imával kapcsolatban

Alicja Lenczewska misztikus a Tanúságtétel és a Tanítás című kötetekben jegyezte fel Jézus szavait:

† Nem az az ima értékes, mely során megindultságot és örömöt élünk át, hanem az az ima, mely sok önmegtagadást és erőfeszítést kíván, és ezekből fakad. A napod legfontosabb pillanata a velem való találkozás — mindent innen kezdj! Akkor lesz időd és béke is a szívedben.

† Minden, ami benned jó és építő jellegű, tőlem származik: abból, hogy időzöl velem az imában, abból, hogy egyesülsz velem az életedben. Nem a rólam való ismeretekből, nem a tízparancsolat erkölcsi elveiből és tiltásaiból. Nem az elhatározásaidból, sem a vallási szertartásokon való részvételedből.

† Minden a szeretetből születik, mert csak a szeretet képes alkotni. Egyesülj Istennel — a Szeretettel, hogy a lelkedben kivirágozzon a szeretet minden színe. Semmi sem helyettesíthet engem, az élőt és igazt, aki a lelkedben lakozom, és megtermem a jót a gondolataidban, szavaidban és cselekedeteidben. Annyira termem meg, amennyire egyesülsz velem, és amennyire átadod magad nekem. Tanuld meg azonnal a segítségemet kérni, mihelyt a szívedben valami rossz születik. Add át nekem!

† Minden az imádság gyümölcse. Amilyen az ima, olyan az élet: olyan a lelked és a tested állapota, és olyanok a cselekedeteid — úgy járulnak hozzá Isten országának építéséhez az emberi lelkekben, úgy járulnak hozzá azok megmentéséhez, akik elpusztulnak bűneikben. Ahhoz, hogy értelme és értéke legyen, mindennek, amit a szíveddel, az elméddel vagy a kezeddel teszel, imával kell kezdődnie, imával kell végződnie, és imába kell merülnie. Az ima a velem való egyesülés. Hiszen én vagyok a kezdete és a vége mindennek, ami létezik — az Alfa és az Ómega. Nélkülem semmit sem tehettek — semmi olyat, aminek pozitív értéke lenne. Sok ember elpusztul, a világ sötétségbe merült, mert az emberek nem imádkoznak, nem egyesülnek velem. Akiket bőségesen megajándékoztam, azok közül igyekezetükkel, munkájukkal és energiájukkal annyian teremnek rossz gyümölcsöt, a pokol mérgével fertőzöttet, mely mindig ott van, ahol az emberek nem fordulnak hozzám a bizalomteljes, őszinte ima által, és nem támaszkodnak bölcsességemre és akaratomra. Amennyi ima, annyi szeretet, bölcsesség és béke van a szívedben. Amennyit az imában elfogadtál tőlem, annyit adhatsz másoknak — abból, amiből érdemes adni. Magadtól nincs semmid, amit adhatnál. Testvéreidnek nem adhatsz mást, csak az én jóságomat, a saját ürességedet vagy a pokol gonoszságát.

† Ez pedig az imaéletedtől függ: annak állandóságától, mélységétől és buzgóságától. Ne   gondold, hogy felhalmozhatsz valamit a szívedben, és aztán magad rendelkezhetsz vele. A Jóság, a Szeretet és a Bölcsesség olyan energia, mely Isten forrásából árad, amennyiben egyesülsz vele az ima által.

† Amikor imában állsz előttem, amikor szíveddel az ég felé fordulsz, kitárul előtted a menny kapuja, és te ott vagy benne. S bár még a földön vagy, részed van a szentek életében és magának Istennek az életében. A lelked a mennyben van — az Atya ölében, aki megteremtette az eget és a földet, meg az összes élőlényt. Akkor az Atya fényével töltekezel függetlenül attól, hogy a menny melyik lakójához fordulsz épp. Ugyanis minden az Atyában él és létezik, és ő a létező élet egyetlen ajándékozója. Amikor az ima ideje alatt a menny küszöbén állsz, a világ esedező könyörgése és fájdalma árad ki általad, és ugyanakkor Isten irgalma sugárzik rajtad keresztül a világra. Te vagy a csatorna, melynek köszönhetően ez a csere létrejön. Az imád tisztasága és szentsége teszi átjárhatóvá ezt a csatornát, Isten tehát általad küldheti kegyelmeit és áraszthatja el a világot szeretetével. Megtisztíthatja, üdvözítheti, átalakíthatja a Szentháromság szentsége által. Az imának köszönhetően menekül meg az, amit Istennek adsz át, ha mellette maradsz.

† Amikor imában velem időzöl, nincs szükséged képzelőerőre, mert az eltorzít engem belső látásod előtt. Azon sem kell gondolkoznod, hogy tényeket találj földi életemből. Csak arra van szükséged, hogy szeretetben és hallgatásban várakozz. Hálatelten, bizalomteljesen várakozz. Ez már önmagában az örömöd lesz, míg eljövök.

„Nem az az ima értékes, mely során megindultságot és örömöt élünk át, hanem az az ima, mely sok önmegtagadást és erőfeszítést kíván”
(az Úr Jézus szavai Alicja Lenczewskának)

Ha a házastársak együtt imádkoznak, megnyílnak a szeretet egyetlen forrása előtt, mely Jézus Krisztus