Rózsacsokor Jézusnak és a Szűzanyának

A rózsafüzér szavunk a latin rózsakoszorú jelentésű rosarium szóból származik. A rózsafüzért imádkozni olyan, mintha egy lelki rózsacsokrot ajándékoznánk Jézusnak és Szűz Máriának.

 Arózsafüzér imája számos szentet nevelt. Montforti Grignion Szt. Lajos Mária ezt a tanúságot tette: „Ha felkelek vagy lefekszem, amikor otthon vagy házon kívül vagyok, az Üdvözlégy mindig ott van az ajkaimon. Ha így imádkozom, minden felett győzedelmeskedem.” II. János Pál pedig így beszélt 1978-ban: „Nagyon megszerettem ezt az imát. Csodálatos ima! Csodálatos az egyszerűségében s egyszersmind mélységében. Az angyali üdvözlet (Ave Maria) szavainak ritmusával lelki szemeink előtt végigvonulnak Jézus életének fő eseményei, melyek az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkokból állnak össze. Olyan ez, mintha Édesanyja szívével tekintenénk Jézusra. Ezekbe a tizedekbe szívünkben belehelyezhetjük a magunk, a nemzet, az Egyház és az emberiség minden ügyét.” A rózsafüzérről szóló, Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelében ezt írta: „A rózsafüzér elkísért engem örömben és próbatétekben egyaránt. Sok-sok gondomat bíztam rá, és mindig bátorítást találtam benne.”

A rózsafüzér rövid története

A rózsafüzért Szűz Mária zsoltároskönyvének is nevezik, mert a Zsoltárok könyvéhez hasonlóan a rózsafüzér is 150 imából áll. A kezdetei a 12. századba nyúlnak vissza, amikor az olvasni nem tudó szerzetesek kezdték el imádkozni a zsoltárok helyett. A 14. században a karthauzi Enrico di Kalkar a 150 üdvözlégyet 15 „tizedbe” sorolta, és mindegyikhez hozzátett egy miatyánkot. A rózsafüzér jelenlegi formája a 15. században honosult meg. Akkor kezdték el az emberek a rózsafüzért 3 részre (örvendetesre, fájdalmasra és dicsőségesre) osztva imádkozni, s az evangéliumi eseményekről való elmélkedéssel kötötték össze. Szent Domonkos és a domonkos szerzetesek a rózsafüzért az egész világon elterjesztették. II. János Pál 2002-ben hozzátett egy negyedik részt is, a világosság titkait.

Szűz Mária a rózsafüzérről

A rózsafüzér terjedéséhez hozzájárultak a lourdes-i, fatimai és La Salette-i Mária-jelenések. Szűz Mária e jelenések során kihangsúlyozta az imának és főleg a rózsafüzérnek a keresztény életében betöltendő lényeges szerepét. Azt mondja, hogy a rózsafüzér egy olyan eszköz, mely segít megváltoztatni az emberi szívet, mert megnyitja Isten gyógyító, alakító és békét hozó szeretete előtt. Imádkozni valakiért annyit jelent, mint szeretni őt, tehát amikor a Szűzanya a rózsafüzérimára hív minket, akkor arra hív, hogy szeressük Istent és a felebarátainkat. A fatimai gyermekeknek azt mondta: „Nincs sem személyes, sem nemzetközi probléma, melyet ne lehetne megoldani a rózsafüzérrel.” A rózsafüzér olyan eszköz, mely által békét lehet hozni a világba. Amikor Lúcia nővért megkérdezték, hogy mikor lesz béke a világon, így felelt: „Amikor elegendően teljesítik, amire Szűz Mária kér: hogy imádkozzuk a rózsafüzért, és hozzunk áldozatot a bűnösök megtéréséért.” Akik a rózsafüzért imádkozzák, a béke terjesztői a világban.

Istennel összekötő lánc

A rózsafüzér az evangélium rövidített formája. A rózsafüzérről írt apostoli levelében II. János Pál ezt írja: „az »Üdvözlégy, Mária« litániaszerű ismétlése — Krisztus dicsőítése lesz […]. az Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, melyben a titkokat szemléljük”; „kifejezetten szemlélődő imádság”. A rózsafüzér szemlélődő jellegére mutatott rá VI. Pál pápa is: „A rózsafüzér már csak jellegénél fogva is megkívánja, hogy nyugodtan és lassan elmélkedve imádkozzuk, s így figyelmesebben szemlélhessük Krisztus életének titkait, melyekről mintha annak szívével elmélkednénk, aki legközelebb volt az Úrhoz. Így megnyílik előttünk a titkok mérhetetlen gazdagsága.” Boldog Bartolo Longo a rózsafüzért láncnak tekintette, mely összeköt minket Istennel.

Mivel ezt az imát a Szűzanya tanította nekünk, biztosak lehetünk benne, hogy általa Isten akaratával megegyező kegyelmeket esdhetünk ki magunknak és másoknak. Mária tehát közvetítőként működik Isten és az emberek között, szeretetet ébreszt bennünk, és megtanít éretté válni ebben a szeretetben.

A rózsafüzér gyümölcsei

A rózsafüzér imádkozása békét és örömöt hoz. Amikor imádkozzuk, növekszik Isten iránti bizalmunk, türelmesebbek vagyunk magunkkal és másokkal. Ennek az imának hatalma van kiűzni a gonosz lelket, és megvédelmez a támadásaitól. Guadalupéban Szűz Mária emlékeztetett arra, hogy amikor a rózsafüzért imádkozzuk, ő Isten trónja előtt áll, és közbenjár értünk, s az ördög abban a pillanatban nem tud hozzánk férkőzni.

Erről tanúskodik az alábbi eset is: Egy lány egy olyan nővel együtt volt a kórteremben, aki mantrákat ismételgetett. A lány tudta, hogy valójában a gonosz lélek megidézéséről van szó, ezért gondolatban elkezdte imádkozni a rózsafüzért. Egy idő után a mantrákat ismételgető nő azt mondta, hogy képtelen folytatni, mert valami akadályozza. A rózsafüzér olyan, mint a gonosz lélekre leadott lövés. Az ördög gyűlöli ezt az imát, és mindenféleképpen megpróbál visszatartani tőle. Legyünk ezért kitartóak, és vegyük úgy a rózsafüzért, mint hathatós segítséget a mennybe vezető úton. Tanuljuk meg általa szemlélni az Istent és követni Szűz Máriát, aki mindig bizalommal mondta Istennek: fiat (legyen).

A rózsafüzér egy olyan eszköz, mely segít megváltoztatni az emberi szívet, mert megnyitja Isten gyógyító, alakító és békét hozó szeretete előtt

Imádkozni valakiért annyit jelent, mint szeretni őt, tehát amikor a Szűzanya a rózsafüzérimára hív minket, akkor arra hív, hogy szeressük Istent és a felebarátainkat

Szűz Mária Boldog Alan de la Roche által közvetített ígéretei azoknak, akik imádkozzák a rózsafüzért:

Boldog Alan, a rózsafüzér apostola és a rózsafüzér-társulatok alapítója a következő ígéreteket kapta Szűz Máriától, melyek a dominikánus rend hagyományában maradtak fenn:

 1. Mindazok, akik hűséggel szolgálnak engem és imádkozzák a rózsafüzért, különleges kegyelmet kapnak.
 2. Mindazoknak, akik jámborul imádkozzák a rózsafüzért, megígérem, hogy különleges módon fogok gondoskodni róluk, és nagy kegyelmekkel ajándékozom meg őket.
 3. A rózsafüzér lesz a pokol elleni legerősebb fegyver, megöli az érzékiséget, eltávolítja a bűnt és az eretnekséget.
 4. A rózsafüzér sok lelket megszentel: az erények és a szent cselekedetek gyümölcseit hozzák majd, bőséges irgalmat nyernek Istentől; szívük elfordul a világi hiúságoktól, lángra lobban az istenszeretetben, és vágy ébred benne az örök dolgok iránt.
 5. A lélek, aki felajánlja magát nekem a rózsafüzér által, nem vész el.
 6. Aki jámborul imádkozza a rózsafüzért, és közben elmélkedik a szent titkokról, nem ízleli meg a boldogtalanságot, nem tapasztalja meg Isten haragját, nem hal meg hirtelen halállal; ha bűnös, megtér, ha pedig igaz, megmarad a kegyelemben, és elnyeri az örök életet.
 7. Akik igazán tisztelik rózsafüzéremet, nem halnak meg szentségek nélkül.
 8. Azt akarom, hogy akik imádkozni fogják rózsafüzéremet, azok életükben és haláluk pillanatában is megtapasztalják a világosságot és a kegyelmet, hogy életükben és haláluk pillanatában is részük legyen a szent érdemekben.
 9. Mindennap kiszabadítok a tisztítótűzből olyan lelkeket, akik tiszteltek engem és imádkozták a rózsafüzért.
 10. Rózsafüzérem igazi fiai nagy dicsőségnek fognak örvendezni a mennyben.
 11. Mindent megkapsz, amit a rózsafüzér imájával kérsz.
 12. Mindazok, akik terjesztik a rózsafüzér imáját, segítséget kapnak minden szükségükben.
 13. Kiesdettem Fiamnál, hogy a rózsafüzér-társulatok tagjait életükben és haláluk pillanatában a mennyország valamennyi lakója testvérének vallja.
 14. Akik imádkozzák rózsafüzéremet, azok az én gyermekeim és Jézus Krisztus, az én egyszülött Fiam testvérei.
 15. A rózsafüzér iránti tisztelet biztosíték arra, hogy az ember a mennybe jut.